Logo
Lomavaraamo Varaa tästä kaikki tarvittava Pohjois-Lapin lomallesi.
Varaa
Saariselkä Treklife erämökissä

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen

Rekisterin nimi

saariselka.com -rekisteri

Rekisteriselosteen laatimispäivä

11.4.2009

Rekisterinpitäjä

Saariselän Keskusvaraamo Oy
Y-tunnus: 0651213-8
Postiosoite: Honkapolku 6, 99830 Saariselkä
Käyntiosoite: Honkapolku 2, 99830 Saariselkä
Puhelin: 016-554 0500

Saariselän Keskusvaraamo Oy pitää rekisteriä omasta ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta.

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien www-sivujen kautta sivujen käyttäjiin (”Käyttäjä”) kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Tarkemmin ottaen henkilötietoja käsitellään:

  • asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten
  • kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen
  • jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavankaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen
  • suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista
  • Käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

2. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämä käyttäjäkohtainen tietosisältö voi vaihdella sen mukaan, millaista käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on. Yleisinä tietoina Käyttäjistä merkitään rekisteriin seuraavia tietoja: nimi, arvo tai ammatti, ikä, sukupuoli, äidinkieli, postiosoite, puhelinnumero, telefax-numero, sähköpostiosoite ja mahdollinen Käyttäjän asettama kielto koskien tietojen luovuttamista suoramarkkinointitarkoituksiin.

Maksullisten palveluiden, asiakassuhteiden ja sopimuksen tekemistä edellyttävien toimenpiteiden mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi Käyttäjistä voidaan merkitä rekisteriin yleisten tietojen lisäksi seuraavia tietoja: kansalaisuus, henkilötunnus tai syntymäaika, asiakas- ja käyttäjätunnus tai muu vastaava tunnistautumistieto, kotikunta, asuinmaa ja verotusvaltio, mahdollinen Y-tunnus, käyttäjän edustaman yhteisön toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, telefax-numerot ja www-osoite, asema yhteisössä, työnantajan toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, telefax-numerot ja www-osoite, asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen alkamisajankohta, kuuluminen erityiseen asiakasohjelmaan tai –ryhmään sekä mielenkiinnon kohteet ja muut käyttäjän itsensä antamat profilointitiedot.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltään tämän rekisteröityessä palveluun, käyttäessä palvelua tai osallistuessa muutoin www-sivulla toteutettuun tietoja edellyttävään toimintoon. Tämän lisäksi tietoja voidaan kerätä asiakaspalautelomakkeelta, majoitusilmoituksesta sekä valikoidusti lain sallimissa puitteissa väestörekisteristä sekä muista yleisistä rekistereistä.

4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua. Laissa erikseen määriteltyjä rajoitettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei käyttäjä ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Jos käyttäjä ei halua tietoja käytettävän, on siitä ilmoitettava erikseen saariselka.com –rekisterin ylläpitäjälle osoitteeseen keskusvaraamo@saariselka.com. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa ja rekisterinpitäjä voi hankkia niiden käyttämiseksi tarpeelliset palvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on Käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2-5 kohtien mukaisin perustein.

4.1 Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä Saariselän Keskusvaraamon omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Saariselän Keskusvaraamon asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Saariselän Keskusvaraamo käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.

4.2 Rekisterin sisältö koostuu

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

4.2.1 saariselka.com verkkokaupan asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:

  • Verkkokaupan asiakkaiden tiedot: Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt saariselka.com rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä. Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana. Vapaaehtoisia tietoja ovat muut yhteystiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.
  • Verkkokaupan tilauksista kerättävät asiakastiedot: Tilauksen yhteydessä verkkokaupan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarpeelliset tiedot: yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
  • Asiakkaan sivustolla tekemistä toimenpiteistä kerättävät tiedot, kuten yhteystiedot ja asiakkaan kiinnostuksen kohteet.

5. Rekisterin suojauksen periaatteiden kuvaus

Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Rekisterin käyttö on ohjeistettu, rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen, tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka sisältävät palvelimet suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajantasaisilla teknisillä keinoilla, tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta, ja mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista.

6. Tarkastus- ja kielto-oikeus. Tietosuojaviranomaiset

Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeuden toteuttamista koskevat pyynnöt esitään rekisterinpitäjälle kirjallisesti myöhemmin tässä rekisteriselosteessa mainittuun osoitteeseen.
Edelleen käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että käyttäjällä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Vielä käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietolain mukaisena tietosuojaviranomaisena henkilötietojen käsittelyä ja valvontaa koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu myös ratkaisee eräät laissa tarkemmin määrätyt henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamista ja tietojen korjaamista koskevat asiat. Tietosuojaviranomaisista löytyy lisätietoja esimerkiksi internetistä osoitteesta www.tietosuoja.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Antti Kanerva
Puhelin: 016-554 0500
Sähköposti: keskusvaraamo@saariselka.com